Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle behandelingen. Als je een afspraak maakt voor een behandeling bij HeelJeGevoel is dat tevens een bevestiging dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 
Alle behandelingen zijn op afspraak. De behandelingen vinden in principe plaats aan huis te Haarle mits er andere afspraken zijn gemaakt.
 
UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
 
Tarieven
* Alle bedragen zijn inclusief b.t.w.
* Voor bedrijven gelden andere tarieven.
* Betaling van de behandelingen/consulten geschiedt na afloop van het consult bij voorkeur door contante betaling.
* Bij afspraken op locatie zal je rekening moeten houden met bijkomende reiskosten ( € 0,19 per km) en de kosten van de benodigde reistijd.
 
Annuleren consult
* Je kunt afspraken tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren, daarna is HeelJeGevoel genoodzaakt €25,00 in rekening te brengen voor de gereserveerde tijd.
 
Verantwoordelijkheid
* Hoewel de tekst van deze website zorgvuldig is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
*  HeelJeGevoel is niet verantwoordelijk voor uitspraken of handelingen die gedaan worden door derden, ongeacht of deze plaats vinden binnen HeelJeGevoel. Iedereen behalve Maartje.
* Jij bent zelf verantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten van de behandeling. Wat je zelf doet met de gegeven adviezen en behandeling is van groot belang voor het slagen van de therapie.
*  HeelJeGevoel is niet verantwoordelijk voor eventuele lichamelijke of psychische klachten tijdens of na afloop van een behandeling.
*  HeelJeGevoel is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de deelnemer en/of voor de gevolgen van deelname aan de behandelingen.
 
Disclaimer
* Behandelingen/consulten vervangen nooit het bezoek aan of het advies van een arts of andere medisch specialist. Adviezen gegeven door HeelJeGevoel zijn nooit bedoeld ter vervanging van medisch advies.
* Wanneer jij en of je kind onder behandeling is van een arts of medisch specialist dien je deze behandeling altijd voort te zetten.
* Als reactie op de behandeling kunnen genezingsreacties optreden, deze zijn vaak onschuldig, maar als je het niet vertrouwd neem dan altijd contact op met je (huis) arts.
*  HeelJeGevoel kan geen garantie voor verbetering van de algehele gesteldheid geven.
*  HeelJeGevoel adviseert je het tijdig raadplegen van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies te veronachtzamen op basis van versterkte informatie van HeelJeGevoel.
* Wanneer jij en/of je kind medicatie gebruikt voorgeschreven door een arts of specialist, mag je deze medicatie en behandeling alleen in overleg met de arts of specialist wijzigen.
* De cliënt is zich bewust van het feit dat de behandelaar geen diagnose stelt omtrent ziekte, geen medicatie voorschrijft en dat de informatie die uitgewisseld wordt de intentie heeft om te helpen meer bewust te worden van de innerlijke gezondheid en dat dit met de grootste wederzijdse discretie zal plaatsvinden.
* Bij acute medische of psychische klachten adviseer ik je om altijd eerst contact op te nemen met je huisarts, en daarnaast met HeelJeGevoel voor holistisch advies.
*  HeelJeGevoel is niet aansprakelijk voor fysieke, psychische, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na een bezoek aan HeelJeGevoel, heen of terugreis inbegrepen.
* Jij en/of je kind volgt de behandeling/sessie op eigen risico.